ALGEMENE VOORWAARDEN DIOLIFESTYLE.NL

Artikel 1     Definities

1. Diolifestyle.nl gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer 73679836, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Diolifestyle.nl.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Diolifestyle.nl tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Diolifestyle.nl waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Diolifestyle.nl in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Diolifestyle.nl heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De laatste versie van deze voorwaarden zal altijd aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3     Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.

2. Diolifestyle.nl kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4     Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de overeengekomen prijs van de gekozen dienst, product of pakket exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van Diolifestyle.nl. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van Diolifestyle.nl berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Diolifestyle.nl op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. 

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het gehele afgenomen pakket. Werkzaamheden anders dan diensten en of producten met een vast tarief, worden maandelijks achteraf gefactureerd. Diolifestyle.nl is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

5. Bij advertentiebudgetten wordt voor aanvang van de werkzaamheden een betaalmethode toegevoegd aan het social media kanaal waarop promoties plaats dienen te vinden. Deze worden door het social media platform aan opdrachtgever geïncasseerd.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Diolifestyle.nl heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

7. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Diolifestyle.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5     Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Diolifestyle.nl.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Diolifestyle.nl zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Diolifestyle.nl voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6     Uitvoering van de overeenkomst

1. Diolifestyle.nl voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan Diolifestyle.nl geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.

2. Doordat enkele diensten van Diolifestyle.nl online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7     Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Diolifestyle.nl stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos; bij annulering binnen 5 werkdagen wordt 30% van de offerteprijs gefactureerd; annulering binnen 48 uur resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen kosten. Op de annulering van een ticket voor een workshop of training kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

 4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online training, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

5. Een pakket van Diolifestyle.nl kent een minimale looptijd van 3 maanden. Na deze 3 maanden kan dit pakket worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 30 kalenderdagen vóór de 15e van een maand. Bij opzegging worden de werkzaamheden van de huidige periode altijd afgemaakt en in rekening gebracht. 

6. Voor interimwerkzaamheden geldt in de eerste maand een opzegtermijn van 5 werkdagen. Na een eerste volledige maand bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen.

7. Diolifestyle.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of offline training door haar georganiseerd. In geval de locatie of data door Diolifestyle.nl wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop of training op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

Artikel 8     Overmacht

1. In geval van overmacht is Diolifestyle.nl gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Diolifestyle.nl redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Diolifestyle.nl jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9     Aansprakelijkheid schade

1. Diolifestyle.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Diolifestyle.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

5. Diolifestyle.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.

6. Diolifestyle.nl is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde content.

7. Diolifestyle.nl is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Diolifestyle.nl worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Diolifestyle.nl hieromtrent uit.

8. Diolifestyle.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende uitvoering van een overeenkomst op locatie.

9. Diolifestyle.nl is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

10. In het geval dat Diolifestyle.nl een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Diolifestyle.nl aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

11. Opdrachtgever vrijwaart Diolifestyle.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 10    Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Diolifestyle.nl aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Diolifestyle.nl. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Dit geldt niet enkel voor de content die Diolifestyle.nl in opdracht voor opdrachtgever maakt, maar tevens voor eigen content waaronder een e-book.

2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door Diolifestyle.nl voor opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Aangeleverde content mag niet door derden worden gebruikt en niet voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Opdrachtgever is gehouden aan naamsvermelding te doen bij publicatie, voor zover dit is overeengekomen.

4. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt Diolifestyle.nl een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. Diolifestyle.nl blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.

7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Diolifestyle.nl toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

8. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop of training door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Diolifestyle.nl en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Diolifestyle.nl in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan om geluidsopnames te maken.

Artikel 11    Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Diolifestyle.nl behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of training of toekomstige workshops en trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of training onverlet.

3. In geval Diolifestyle.nl een artikel in opdracht publiceert op een van haar eigen websites, staat deze minimaal één jaar online. Diolifestyle.nl heeft echter het recht het artikel eerder te verwijderen indien blijkt dat het bedrijf van opdrachtgever schadelijk is voor haar eigen bedrijf en/of website of naar aanleiding van ontvangst van meerdere klachten ten aanzien van de opdrachtgever of het artikel. Er zal in een dergelijk geval geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag. Het artikel zal tevens offline worden gehaald indien opdrachtgever niet tijdig betaalt.

4. Artikelen dienen altijd door de opdrachtgever geschreven te zijn, waarbij auteursrechten in acht worden genomen.

Artikel 12    Levering 

1. Diolifestyle.nl spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisieronde plaats binnen het overeengekomen tarief. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 13    Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Diolifestyle.nl. Zij streeft ernaar klachten binnen 2 werkdagen te behandelen.

2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisie heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Diolifestyle.nl.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14    Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Diolifestyle.nl is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Diolifestyle.nl en betrokken derden 12 maanden.